תנאי שימוש ורכישה באתר

הגדרות: 

'העסק' – בבעלותה ובניהולה של דניאל וגנר.

'משתמש'- כל אדם הנכנס לאתר ועושה בו שימוש, גולש בו ומבצע פעולות במסגרתו, הכל בכפוף למילוי התנאים.

'מוצר דיגיטלי' – סדנאות, קורסים ומדריכים אונליין המוצעים לרכישה באתר.

 .'פעולה'- כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות גלישה באתר ורכישת הסדנאות המוצעות בו למכירה

'עסקה'- מכירת הסדנאות והקורסים המוצעים למכירה באתר.

1. כללי

1.1. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין העסק לכל דבר ועניין.

השימוש באתר וביצוע פעולה או עסקה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר, כי גלישה באתר וביצוע פעולה או עסקה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ורואים במשתמש באתר כמי שקרא אותן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי המשתמש מצהיר, כי הינו מודע ומסכים להוראות תקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד העסק, האתר, בעלי העסק, בעלי האתר, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות העסק על-פי תקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא היטב את התקנון עובר לגלישה באתר ולביצוע כל פעולה או עסקה בו.

1.2 העסק רשאי להפסיק את פעילות האתר בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. כמו כן, רשאי העסק להסיר את האתר לחלוטין מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

1.3. העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולות באתר אם הדבר מעלה חשש בדבר ניסיון לפגוע בפעילותו התקינה של האתר או העסק.

1.4. תקנון זה ותנאיו ניתנים לשינוי, מחיקה, הוספה ו/או עדכון בכל עת על-ידי העסק, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש להתעדכן בתקנון מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים החלים עליו באותה עת שכן אלו מחייבים אותו, במיוחד לפני כל שימוש וגלישה באתר וביצוע פעולה או עסקה בו. הגרסה המופיעה באתר בכל עת היא הקובעת באותה עת לכל שימוש באתר ו/או ביצוע פעולה או עסקה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתקנון, לתנאיו ו/או לשינויים שנעשו בו, עליו להימנע מלהמשיך לגלוש באתר ולבצע בו פעולות.

1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון

1.6. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע, ולהפך.

1.7. הוראות התקנון חלות גם על גלישה ו/או שימוש באתר וביצוע כל פעולה או עסקה בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר לרבות מכשירים ניידים, מחשבים נישאים, מחשבי לוח וכיו”ב.

2. מידע ותוכן

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד. התכנים והמידע המופיעים באתר ללא אחריות מכל סוג שהוא ונועדו לאפשר בחירה נוחה בין הסדנאות המוצעות. התכנים באתר אינם מהווים חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי המרכז ו/או בעליו של האתר ו/או כלפי הצוות. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

2.1 העסק רשאי למחוק קורס דיגיטלי בכל עת. במידה וחלפה פחות מחצי שנה מרכישתו והקורס נמחק, יוחזר 50 אחוז מסכום הרכישה לרוכש. לאחר מכן לא יהיה החזר כספי לרוכש.

2.2 לאחר רכישת מוצר דיגיטלי, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ובעל האתר לא מחויב לעשות זאת.

3. מורשי שימוש באתר

המפורטים להלן ובכפוף לתנאי תקנון זה: רשאי לגלוש באתר, לרכוש את הסדנאות ולבצע בו פעולות, כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים באתר.

3.1 במידה שהמשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18 (או שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס), נדרש הוא לידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו (“האפוטרופוס”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעולה או עסקה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לבצע פעולות באתר ו/או לגלוש בו בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים על מנת שתעשה על-פי תנאיו. כל פעילות באתר אשר תבוצע על-ידי קטינים מהווה הסכמה של האפוטרופוס והקטינים לאמור בתנאי התקנון.

3.2 המשתמש הינו בעל תעודת זהות תקפה או אמצעי זיהוי אחר בישראל.

3.3 המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק על-ידי אחת מחברות האשראי המורשות.

3.4 העסק רשאי למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה שהיא לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

3.4.1 המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.4.2 המשתמש מסר בעת ההרשמה לאתר, בעת ביצוע רכישה ו/או בכל שלב אחר בו התבקש למסור פרטים הן באתר והן בטלפון, פרטים שגויים במתכוון;

3.4.3.המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק ו/או מי מטעמו או בפעילותו התקינה של האתר ו/או לסחור בהם.

3.4.4.בכוונת המשתמש להעתיק את המידע באתר ותכניו ו/או הסדנאות ותכניהן ולמכור אותן צד שלישי

4. רכישה באתר

4.1 רכישת המוצר הדיגיטלי היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח הרכישה, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי החשבון, לכל גוף אחר ללא קבלת אישורה בכתב ומראש של Cheffa.

4.2  .עבור כל סדנה/קורס באתר מוצג דף סדנאות / דף קורסים, המציג את הסדנה המוצעת, מאפייניה, תכניה ומחירה. העסק רשאי לעדכן את דף הסדנאות והקורסים מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר סדנה וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי הסדנאות ללא הודעה מוקדמת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.3 חיוב המשתמש בגין העסקה יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום פעולת הזמנה. לאחר סיום פעולת ההזמנה יבצע העסק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה, כי העסקה אושרה. יודגש, כי העסקה תשתכלל רק לאחר שהעסק יקבל אישור מאת חברת האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין העסק. במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במקרה זה, על מנת להשלים את העסקה, יידרש מהמשתמש ליצור קשר עם העסק במיידי לצורך הסדרת התשלום וקבלת אישור מאת חברת האשראי לביצוע העסקה.

4.4 העסק אינו אחראי לאי השלמת עסקה באתר או בטלפון הנובע מהזנה או מסירה של פרטים שגויים על-ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא. על המשתמש להקפיד על מסירה מדויקת של הפרטים ולבדוק היטב את פרטי ההזמנה טרם אישורה באתר וביצוע התשלום.

4.5 יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מסירת פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לעסק עקב שיבוש מהלך העסקה.

4.6 בעת ביצוע הרכישה על ידי הלקוח/רוכש, יש משום הסכמה לעסק או למי מטעמו לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של העסק.

5. ביטול סדנה על ידי העסק

5.1 העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה שביצע משתמש ו/או להגביל או לבטל את זכותו של משתמש לבצע פעולות או עסקאות באתר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

5.1.1 בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” ו/או עקב אירועים שאין לעסק שליטה עליהם, נבצר מהעסק לנהל את האתר כתיקונו, לספק את הסדנה או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיה העסק רשאי לבטל את העסקה ו/או הפעולה שבוצעה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: תקלות במערכת הטלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, שריפה, שביתה, חבלה כלשהי, תקלות חשמל, תקלות מחשב, אירוע בטחוני ותקלות שמקורן במזג האוויר ובנזקי טבע.

5.1.2 במקרה שלאחר סיום ביצוע העסקה התגלה כי הסדנה אינה זמינה מכל סיבה שהיא, רשאי העסק לבטל את העסקה.

5.1.3 במקרה שלא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של המשתמש ו/או במקרה שהמשתמש לא השלים את הזמנתו באתר מכל סיבה שהיא.

5.1.4 במקרה שיתברר לעסק, כי המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או שהעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית להוראות הדין של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון ו/או בניגוד ו/או בפעילותו התקינה של האתר, מנהליו, בעליו ו/או מי מטעמם ו/או בצד שלישי כלשהו.

5.1.5 במקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק, במנהליו, בבעליו ו/או במי מטעמם.

5.1.6 במקרה שהעסק סבור, כי בכוונת המשתמש למכור את הסדנאות ותכניהן לצד שלישי. בתוך כך, המשתמש מאשר ומתחייב, כי לא ימכור את תכני הסדנאות לצד שלישי כלשהו.

5.1.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת העסק יעכבו ו/או ימנעו את קיום הסדנאות, או חלק התקשורת ו/או במערכת הנתונים של האתר.

5.1.8 במידה שיתברר לעסק, כי אין ביכולתו לקיים את הסדנאות או לאפשר את השתתפותו של משתמש כלשהו בסדנה, מכל סיבה שהיא.

5.1.9 במקרה שמשתמש ביצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף, שהוגבל לשימוש, חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק בידיו

5.1.10 במקרה ובוטלה עסקה על-ידי העסק, מכל סיבה שהיא, העסק לא יהיה אחראי ולא ישא באחריות בגין כל נזק ישיר, אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת סדנה אחרת.

5.1.11 במקרה ובוטלה העסקה כאמור לעיל, יידע העסק את המשתמש וישיב לו את מלוא התמורה ששילם (ככל ששילם) באופן העסקה ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד העסק באופן שבו בוצע התשלום ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול.

5.1.12. במקרה של ביטול סדנה עקב אי הגעה למינימום משתתפים הנדרש, העסק ידאג לעדכן את הלקוח לא מאוחר מ 48 שעות לפני תחילת מועד הסדנה.


6. ביטול סדנה פרונטלית על ידי הלקוח

הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה פרונטלית בתנאי שיצר קשר טלפוני או בכתב באתר (בהודעה שהגיעה ומתועדת) עד 7 ימים לפני מועד הסדנה.

6.1 במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: 1. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-48 שעות מזמן התשלום. מסכום זה יורדו 5 אחוז על עמלות. 2. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה, עד 7 ימים ממועד הסדנה שברצונו לבטל את ההשתתפות בה. 

6.2 האמור בסעיף 6.1 רלוונטי גם לרכישת שובר מתנה לסדנה.

6.3. ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-7 ימים לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיף 6.1.

6.4 במקרה ואושר למשתתף בסדנה חד פעמית או בשיעור שבמסגרת קורס לבצע השלמה, האחריות על ההשלמה תהיה של המשתתף בלבד, על בסיס מקום פנוי באותה סדנה או שיעור בהם הוא רוצה לבצע את ההשלמה, ועד חצי שנה ממועד הסדנה/ שיעור המקורי.

7. אחריות

7.1 העסק אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, וכדומה.

7.2 הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת מייל וכיוצא באלה.

7.3 הלקוח פוטר את העסק מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

7.4 העסק לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתו, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד.'

7.5 העסק לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס באשר הם.

7.6 בחלל העסק נמצאים חומרי גלם טבעוניים בלבד אולם על חלקם מצוין כי עלולים להכין מוצרי חלב וביצים. במידה וקיימת אלרגיה לאחד ממזונות אלו לאחד ממשתתפי הסדנה או צד ג', האחריות חלה עליו בלבד ולא על העסק.

7.7 במקרים של אלרגיות נוספות, כגון אגוזים למיניהם וכל סוג אחר של מזון, האחריות חלה על הצד השני בלבד ולא על העסק.

7.8 האחריות על רכוש המשתתפים במהלך הסדנאות או בזמנים אחרים במידה ונשארו בחלל עסק, חלים על הלקוח בלבד ואין לעסק אחריות על הרכוש.

7.9 במידה והתגלתה רגישות כלשהי למזון שנצרך במהלך הסדנה, האחריות חלה על האדם בלבד ולא על העסק.

8. קניין רוחני

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, התהליכים, הינן רכושו הבלעדי של העסק. זכויות אלו חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, תכניו (לרבות הסדנאות, תיאור הסדנאות, תוכנן, הדגמים, המידע, הידע, השיטות והסודות המסחריים, תכונותיהן, מפרטיהן, מאפייניהן, עיצובן, תמונותיהן וכיו”ב), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו וכן כל מידע אחר המתפרסם או מוצג על ידי העסק ו/או מי מטעמו.

8.2 אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הקניין הרוחני ו/או לתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, סרטונים, טקסטים, עיצובים, מפרטים, תהליכים, דגמים אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, וכיו”ב) כולו או חלקו, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות ו/או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של העסק ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

8.3 אין לעשות כל שימוש במידע ובנתונים המופיעים באתר, בבסיס הנתונים שלו, בסדנאות, בדגמים, בתהליכים, במפרטים, בעיצובים, בתמונות, בסרטונים ובטקסטים המופיעים בו ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו ולהציגם במקום אחר, בלא קבלת הסכמת העסק מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ייעודיות ואין להפעיל ו/או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers ,Robots וכיו”ב, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית כלשהי.

8.4 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצב לו העסק, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש ובכתב. בתוך כך, אין להציג את האתר, תכניו ו/או הסדנאות המוצעות בו בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר, תוכן האתר ו/או הסדנאות ותכניהן ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).

8.5 סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), השמות ושם העסק, המותג, שם האתר, שמות מתחם Name Domain, סימני לוגו logo, אייקונים icons, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, פרסומות של העסק וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם כולם רכושו של העסק ובבעלותו הבלעדית של העסק ו/או מי מטעמו ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות בהם כל שימוש בלא הסכמתו של העסק מראש ובכתב.

8.6 ככל שהעסק עושה שימוש באתר בסימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, מפרטים, טקסטים, עיצובים, ומידע) אלו הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן. 

9. סודיות ואבטחת פרטיות

9.1 העסק מכבד את פרטיות המשתמשים באתר וקיימת מדיניות ברורה ביחס להגנת הפרטיות באתר, כפי שיפורט בהמשך, והעסק מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש העסק במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת.

9.2 בעת שימוש באתר וגלישה בו נאסף מידע על המשתמש. מידע זה יישמר במערכות המחשב של העסק. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו, בכתובת דואר אלקטרוני, במספר מכשיר נייד, פעולות שביצע באתר, סדנאות שרכש, פרטי עסקאות שביצע ואמצעי התשלום ששימש אותו (לא פרטי כרטיס האשראי). זהו המידע שהמשתמש מוסר ביודעין, בעת שביצע הזמנה באתר. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיו. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שנקראו באתר, הדפים שבהם צפה המשתמש, הסדנאות, ההצעות, השירותים והתכנים שעניינו אותו, זמן שהיית המשתמש באתר, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה לאתר ועוד. העסק רשאי לשמור מידע זה ולהשתמש בו לצרכיו, בכפוף למדיניות הפרטיות ובכפוף להוראות החוק, לרבות אך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 ,בין היתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע שימושו באתר, כי העסק ישמור את המידע ויעשה בו שימוש כאמור. המשתמש מודע לכך ומסכים בעצם אישור תקנון זה.

9.3 ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת ביצוע רכישה באתר או בעת הרשמה לרשימת דיוור, העסק יבקש מהמשתמש רק את המידע הנחוץ במישרין לביצוע אותה פעולה. המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על-פי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית במידה ויבקש לעשות שימוש לבצע פעולות אלה.

9.4 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על-פי מדיניות הפרטיות ו/או על-פי הוראות כל דין וזאת על מנת

9.4.1 לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

9.4.2 לתפעל את האתר ולאפשר ביצוע עסקאות בו.

9.4.3 לצורך שמירת קשר עם המשתמש ושיפור התקשרות עימו.

9.4.4 לשפר ולהעשיר את השירותים, התכנים והסדנאות המוצעות באתר.

9.4.5 לשנות או לבטל שירותים, תכנים וסדנאות קיימות.

9.4.6 לצורך רכישת סדנאות באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים לגביהן.

9.4.7 כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי העניין של המשתמש

9.4.8 העסק מעוניין לשלוח אל המשתמש מעת לעת בדואר אלקטרוני ניוזלטר ומידע בדבר הסדנאות ושירותים נוספים וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישלח אל המשתמש בכפוף לקבלת הסכמתו לכך באמצעות אישורו של התקנון בעת ביצוע הזמנה והרשמתו לרשימת הדיוור של העסק, הכל בהתאם לדרישות החוק, ובכל עת יהיה ביכולתו לבטל את הסכמתו ו/או הרשמתו ולחדול מקבלת המידע, באמצעות מתן הודעה  בכתב לעסק בדואר האלקטרוני: Cheffa.veg@gmail.com   

9.4.9 העסק לא ימסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יתייחס אל המשתמש אישית או יאפשר את זיהויו.

9.5 העסק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיו האישיים של המשתמש והמידע שנאסף על פעילותו באתר אלא במקרים המפורטים להלן

9.5.1 העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע העסקה

9.5.2 במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיו

9.5.3 אם המשתמש יבצע באתר פעולות בניגוד לדין או לתקנון

9.5.4 אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של המשתמש או המידע אודותיו לצד שלישי

9.5.5 אם העסק ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילותו ו/או פעילות האתר לצד שלישי וכן במקרה שיתמזג עם צד שלישי או ימזג את פעילותו ו/או פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

9.5.6 העסק רשאי להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר או לפרסם בו. במקרה זה, המודעות שבהן המשתמש צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבו של המשתמש. ה- Cookies כאמור, מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפה המשתמש בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקיש. השימוש שחברות אלה עושות. כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העסק, והעסק אינו אחראי על שימוש באתרים אלה.

9.5.7 העסק או מי מטעמו מיישמים באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ונוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. על כן, העסק אינו מתחייב ששירותיו ושרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ואין הוא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ככל שגישה בלתי-מורשית תתרחש.

9.5.8 האתר הינו אתר מאובטח, כל הנתונים אשר יוזנו למערכת על-ידי המשתמש בעת הגלישה ו/או ביצוע פעולה או עסקה באתר, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועל העסק באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני, המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת האתר. העסק אינו עושה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר, אלא לביצוע התשלום, ואינו מעביר אותם לכל צד שלישי שהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה על-ידי המשתמש. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי של המשתמש באמצעותו ביצע פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות העסק מאחר שהעסק נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר, כי מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת כאמור מפני חדירות למחשביו ו/או חשיפת שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ו/או תביעה העסק, עובדיו, המידע האגור בהם בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מנהליו, נציגיו, האתר, בעליו, מנהליו ו/או מי מטעמם. 

10. תנאים נוספים יהוו ראיה לכאורה לאמור בו ולנכונות הפעולות:

10.1 העסק רשאי לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר, בעמוד העסק בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה, משוב, תיוג, שיתוף, תמונה ו/או תוכן כלשהו (“תוכן”), אשר עשוי לפגוע בשמו של העסק, עובדיו, מנהליו, נציגיו, האתר, בעליו, מנהליו ו/או מי מטעמם ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמלא של העסק. המשתמש באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לעסק את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן ומאשר ומתחייב, כי העסק יהיה רשאי להשתמש בשמו ו/או אחרת בכל עת וללא כל תמורה שהיא. זכות זו של העסק תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש מאשר, בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר, בבלוג, בעמוד העסק בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית ו/או למדיה חברתית אחרת, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר, כי הוא מודע לכך שמרגע פרסום התוכן ו/או העלאת תכנים מכל סוג שהוא לאתר, לעמוד העסק בפייסבוק כי היה מודע לכך בהחלטתו לעשות שימוש בשירותים אלה. המשתמש מאשר, כי לעסק מוניטין בתחום פעילותו וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של העסק ובכלל זה להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע בשמו הטוב בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש, כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של העסק.

10.2 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהמשתמש באתר מתחייב שלא לפרסם ו/או להעלות לאתר, לבלוג, מחשב, אמרה ו/או תכנים כלשהם העולים כדי לשון הרע, הסתה ו/או תרמית ו/או בלתי מדויקים, פוגעניים, לעמוד הפייסבוק של העסק ו/או למדיה חברתית אחרת ו/או להציג באמצעות אלה כל מידע, תמונה, תכנת שקריים, מסולפים, בלתי צנועים ו/או פוגעים בקדשי דת, בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים ו/או בלתי חוקיים, מזיקים ו/או שיש בהם משום פרסומת שאינה של העסק ו/או הנוגעים לקטינים ו/או שיש בהם להביא לזיהויים של קטינים ו/או ליצירת קשר עם קטינים ו/או כל מידע אחר אשר יש בו כדי להפר או לפגוע בזכויות העסק ו/או צד שלישי כלשהו (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני וזכות לפרטיות). המשתמש יישא באופן בלעדי באחריות לכל הפרה של האמור לעיל על-ידו.

10.3 מובהר, כי אישור תנאי התקנון על-ידי המשתמש והרשמתו לרשימת הדיוור של העסק באמצעות מילוי פרטים כגון דואר אלקטרוני, מס’ נייד וכיו”ב במקום המיועד לכך באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל ברשימת התפוצה של העסק ולקבל ניוזלטר ו/או הודעות וחומר שיווקי שהעסק מפיץ ו/או יפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו ללקוחות העסק ו/או לכלל הציבור, בין היתר, באמצעות שליחת הודעות לדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או מסרונים שיישלחו ישירות למכשירו הנייד.

 10.4 העסק רשאי לפרסם מעת לעת הצעות מיוחדות, הנחות ומבצעים בלעדיים ללקוחותיו ו/או לכלל הציבור

10.5 תנאי תקנון זה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן, מפיץ או שלוח בין העסק לבין המשתמש.

10.6 אם תנאי מתנאי התקנון ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה שהיא, תנאי זה ימחק מהתקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה זה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר..

10.7 תנאי התקנון מהווים את ההסכם המלא בין העסק לבין המשתמש בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולביצוע פעולות בו ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לאתר ולתוכנו.

11. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה, טענה ו/או דרישה כנגד העסק, עובדיו, מנהליו, נציגיו, האתר, בעליו, מנהליו ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים הקשורים לאתר, על-ידי המשתמש ו/או מי מטעמו בקשר לאתר, תכניו, שירותיו, הסדנאות, עסקאות ופעולות שבוצעו בו ובכל בקשור לתקנון והנובע ממנו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך תקופת התיישנות מוסכמת כמשמעותה בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.15 .דין ושיפוט הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר. הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש באתר ו/או מביצוע עסקה ו/או כל פעולה בו, תהיה לבית משפט השלום.

דין וסמכות שיפוט- פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.


תנו לנו לפנק אתכם במתכונים חדשים הישר למייל :)

תודה! את המתכונים הבאים שלנו תקבלו כבר ישירות למייל!
משהו השתבש. נסו שוב או צרו איתנו קשר.